วันนี้ The Sustain ขอนำเสนอโมเดลในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy แนวคิดการนำทรัพยากรที่ไปใช้แล้วกลับมาแปรรูป และนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อช่วยแก้ไขการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการขยายตัวของประชากรโลกรวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับ SMEs ด้วยเช่นกัน

ลองมาดูแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ท่านสามารถนำไปเป็นไอเดียในการจัดการกับธุรกิจได้ ดังนี้

1. Circular design : ออกแบบอย่างไรให้รักษ์โลก
การมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนานให้มากที่สุด หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือใช้ซ้ำ (Refill) เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การขายเครื่องดื่มแบบนำแก้วมาเอง

2. Circular supplies : เลือกใช้วัสดุอย่างไรให้รักษ์โลก
เป็นการเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต เช่น กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ หรือเสื้อผ้าที่ทำจากขยะพลาสติก

3. Product as a service : บริการอย่างไรให้รักษ์โลก
รูปแบบธุรกิจให้บริการเช่าหรือชำระเงินเมื่อมีการใช้งาน (pay for use) แทนการซื้อขาดเพื่อลดการซื้อโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การให้บริการเช่าเสื้อกันหนาว

4. Sharing platform : รักษ์โลกต้องแบ่งปัน
รูปแบบการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งปันพื้นที่สำหรับใช้อ่านหนังสือหรือใช้ห้องประชุม ซึ่งเจ้าของกิจการก็มีรายได้จากการขายอาหารหรือเช่าอุปกรณ์ในระยะเวลาอันสั้น

5. Resource recovery : รักษ์โลกให้นำกลับมาใช้ใหม่
การออกแบบให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ นำวัตถุดิบเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำจัด แต่ยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เพื่อลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด ในอดีตการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นปัจจัยท้ายๆ

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย

ไม่ธรรมดา! “Grow Green Stay” บ้านดินรักษ์โลกแห่งแรกในไทย

Previous article

Life Cycle Assessment กระบวนการเพื่อความยั่งยืน

Next article

You may also like

More in Bitesize