เรียนรู้และทำความรู้จัก 17 SDGs สำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เรียนรู้และทำความรู้จัก 17 SDGs สำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เมื่อคำว่า “ยั่งยืน” แพร่ไปสู่ในหลายแวดวงการ เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร ภาคธุรกิจต่างก็อยากจะช่วยโลกของเรา จึงเกิดเป็นนโยบาย SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีมากถึง 17 ข้อ เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่านโยบายที่ว่านั้นคืออะไร และจะมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

SDGs คืออะไร

SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ทาง
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดท่มองการพัฒนาเป็นมิติ ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้

 1. No Poverty ขจัดความยากจน

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ โดยสร้างระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม โดยสร้างหลักประกันมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญกันอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและเปราะบาง

 1. Zero Hunger ขจัดความหิวโหยและความอดอยาก

ยุติติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ เพียงพอตลอดทั้งปี ละส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 1. Good Health and Well-being มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบโรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่น ๆ

 1. Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม

 1. Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงพัฒนาบทบาทของสตรีให้มากขึ้น

 1. Clean Water and Sanitation การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้สำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน รวมถึงงสุขอนามัยที่พอเพียง

 1. Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ โดยเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก และปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งาน

 1. Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

 1. Industry, Innovation and Infrastructure อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน ระบบขนส่ง

 1. Reduces Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงิน การลงทุน การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การอพยพย้ายถิ่นฐาน

 1. Sustainable Cities and Communities เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด

 1. Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ

 1. Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

 1. Life below water การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ โดยเสริมรเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูมหาสมุทรและทะเล

 1. Life on Land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง

 1. Peace and Justice Strong Institutions สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

 1. Partnerships for the goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน เช่น การเงิน เทคโนโลยี การค้า การเสริมสร้างขีดความสามารถ ฯลฯ

สำหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะพัฒนาใน 3 มิติหลัก ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยังพัฒนาวัฒนธรรมควบคู่กันไปอีกด้วย เพื่อบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Work From Home ช่วยรักษ์โลกได้ แบบไม่รู้ตัว

Previous article

ตามไปดู 7 วัสดุที่นิยมนำมารีไซเคิลมากที่สุด

Next article

You may also like

More in Bitesize