หุ้นยั่งยืนมีกี่ระดับ

หุ้นยั่งยืนหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ยั่งยืนมักถูกจัดประเภทตามเกณฑ์หรือระดับต่างๆ ของความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบจัดระดับมาตรฐานสากลที่ทุกคนใช้ เนื่องจากการประเมินความยั่งยืนสามารถแตกต่างกันไปตามมุมมองและเกณฑ์ที่ใช้ แต่โดยทั่วไป หุ้นยั่งยืนสามารถพิจารณาจากมิติหลายประการ เช่น ระดับที่ 1: หุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ระดับที่ 2: ...
Bitesize
พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ
Leader's Vision

พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ

พฤกษารับ 2 รางวัลใหญ่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ได้แก่ รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ...