วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565/2022 ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก จะร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเกิดขึ้นโลกปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร

ประวัติ วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาอย่างไร?

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คือ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ หลังมีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515

การประชุมในครั้งนั้น มีการจัดทำร่างข้อเสนอปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และแผนดำเนินการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,300 คนทั่วโลก จาก 113 ประเทศ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนนักศึกษา และสื่อมวลชนจากทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการหารือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงมีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม ซึ่งก็คือวันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความสําคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

สืบเนื่องจากปัญหาวิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มี “วันสิ่งแลดล้อมโลก” ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการวางเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาคมโลกบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

วันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 2565

กิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก มักจะจัดงานรณรงค์และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงปัญหาของสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนหันมารักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้, รณรงค์แยกขยะให้ถูกประเภท, ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้พร้อมกับทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อม 2565

ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่สำคัญ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะมีการกำหนดแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประกาศคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกผ่านเว็บไซต์ของทางการเป็นประจำทุกปี

สำหรับคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565/2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Only One Earth (เพราะโลกมีเพียงใบเดียว) โดยมีคำขวัญ “Living Sustainably in Harmony with Nature” ซึ่งมีความหมายว่า “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล” ให้เป็นคำขวัญและแนวทางรณรงณ์เพื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2565.

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก unep

#สายแฟ ต้องดู Virtual Collection ใช้ AR เปลี่ยนลายเสื้อผ้าบน IG Filter แคมเปญสุดคูลดึงคนรุ่นใหม่สนใจปัญหา Sustainability

Previous article

ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in TOP STORIES