Sustainable Marketing คืออะไร

“Sustainable Marketing” เป็นแนวคิดหรือแนวทางการตลาดที่เน้นการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในการสื่อสาร, สร้างสินค้า หรือการบริการ จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

มุมมองหลักของ Sustainable Marketing คือ:

 1. ความยั่งยืนของสินค้า: การผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หรือสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (recyclable)
 2. ความเป็นธรรมต่อสังคม: การปฏิบัติธุรกิจที่เน้นความเท่าเทียมและความยุติธรรม เช่น การจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม หรือไม่ใช้แรงงานเด็ก
 3. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ: การสื่อสารความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำการตลาดที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือโฆษณาที่กล่าวโทษ
 4. การเสริมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า: เน้นการสร้างความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับฟังความคิดเห็น
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม: การบริจาคส่วนหนึ่งของกำไร หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

การทำ Sustainable Marketing ไม่เพียงแต่จะช่วยในการประคองสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งสามารถนำไปสู่การมีลูกค้าที่ภักดีและภักดีต่อองค์กรในระยะยาว

Sustainable สำหรับองค์กร

“Sustainable” เมื่อนำมาใช้กับองค์กรหมายถึงการดำเนินธุรกิจในทิศทางที่สามารถรักษาความสมดุล และยั่งยืนได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สังคม, หรือเศรษฐกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” มีหลายๆ มิติ:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ: องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดการปล่อยมลพิษและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)
 2. สังคม: องค์กรมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง, ลูกค้า, หรือชุมชนในท้องที่ที่องค์กรดำเนินการ นี่รวมถึงการจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม, การดูแลสวัสดิการ, และการสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน
 3. เศรษฐกิจ: การดำเนินการในแนวทางที่สามารถรักษาความเติบโตและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว ทำให้สามารถสร้างกำไรและรักษาอยู่ในธุรกิจได้ยาวนาน
 4. กำลังแรงงาน: การรับสมัครและรักษากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในการทำงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาและอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงาน
 5. กลยุทธ์: การวางแผนและปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 6. นวัตกรรม: การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

การใช้แนวคิดของ “Sustainability” ในองค์กรไม่เพียงแต่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งทำให้องค์กรมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวเมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญในด้านนี้.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ความยั่งยืนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Previous article

ESG สําหรับองค์กร มีอะไรบ้าง

Next article

You may also like

More in TOP STORIES