พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ

พฤกษารับ 2 รางวัลใหญ่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ได้แก่ รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเครื่องการันตีการดำเนินงานของพฤกษาด้วยความใส่ใจ

ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี น.ส.อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลแห่งเกียรติยศดังกล่าว

สำหรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ

ในขณะที่รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้ง 3 ด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน และด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก พฤกษา

ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Previous article

แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน

Next article

You may also like