Food waste นวัตกรรมกำจัดอาหารขยะล้นโลก

Food waste หรือขยะอาหาร คืออาหารที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และบริโภค ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน และยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

ปริมาณขยะอาหารทั่วโลก

ตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2564 โลกผลิตอาหารได้ประมาณ 4,700 ล้านตัน แต่มีขยะอาหารเกิดขึ้นประมาณ 1,300 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณ 28% ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้ ขยะอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคครัวเรือน (45%) รองลงมาคือภาคการผลิต (34%) และภาคการบริการอาหาร (21%)

ผลกระทบของขยะอาหาร

ขยะอาหารก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น

 • ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์ทำลายชั้นบรรยากาศมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า
 • ก่อให้เกิดน้ำเสียจากการฝังกลบขยะอาหาร
 • ก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหาร

นอกจากนี้ ขยะอาหารยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น

 • สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน น้ำ และพลังงาน
 • เพิ่มต้นทุนในการกำจัดขยะ
 • เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร

นวัตกรรมกำจัดอาหารขยะ

มีนวัตกรรมมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร เช่น

 • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปอาหารเหลือทิ้งให้เป็นปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิงชีวภาพ หรืออาหารสัตว์
 • เทคโนโลยีการขนส่งและจัดเก็บอาหาร เช่น การขนส่งอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดการสูญเสียอาหาร การแช่แข็งอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
 • เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร เช่น การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ความต้องการอาหารและลดการสูญเสียอาหาร
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร การส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณที่พอดี

แนวทางการลดขยะอาหาร

การลดขยะอาหารสามารถทำได้ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ ดังนี้

 • ระดับบุคคล
  • วางแผนการซื้ออาหารให้รอบคอบและซื้อในปริมาณที่พอดี
  • ใช้ประโยชน์จากอาหารเหลือทิ้ง เช่น นำไปปรุงอาหาร นำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ปฏิเสธอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหาร
 • ระดับองค์กร
  • พัฒนาระบบการจัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
  • บริจาคอาหารเหลือทิ้งให้องค์กรการกุศล
 • ระดับประเทศ
  • ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลดขยะอาหาร
  • ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร

การลดขยะอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน มีอะไรบ้าง

Previous article

วงการเบียร์สะเทือน โลกรวนทำดอกฮอปส์เสี่ยงกลายพันธุ์

Next article

You may also like

More in Life