กบข. เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG 100% มุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG 100% มุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก กบข.

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. กล่าวว่า กบข. มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.28 ล้านล้านบาท โดยปัจจุบันมีการลงทุนในหุ้น ESG ในสัดส่วน 90% และตั้งเป้าจะลงทุน 100% ภายในปี 2567

กบข. ให้ความสำคัญกับการลงทุนแบบยั่งยืน หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) ซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว

การลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนักลงทุนทั้งนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับหุ้น ESG มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว

ในการเลือกลงทุนในหุ้น ESG กบข. จะใช้หลักการลงทุนแบบรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ (UNPRI) มาเป็นกรอบการทำงาน โดยพิจารณาปัจจัย ESG ร่วมกับปัจจัยอื่นในการตัดสินใจลงทุน เช่น

  • ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
  • ด้านสังคม เช่น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
  • ด้านธรรมาภิบาล เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

นอกจากนี้ กบข. ยังมีแนวทางการทำงานด้าน ESG ดังนี้

  • คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ESG เพื่อให้สามารถประเมินปัจจัย ESG ของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตีมูลค่าการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย ESG ด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัย ESG แตกต่างกัน
  • ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับการตีมูลค่าการลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
  • หากบริษัทที่เข้าไปลงทุนมีปัญหา ผู้จัดการกองทุนต้องสามารถอธิบายให้ได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจดำเนินการที่เหมาะสมได้

กบข. มุ่งมั่นที่จะลงทุนในหุ้น ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางสังคมที่ยั่งยืนให้กับสมาชิก โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Supply Chain Manangement มาตรฐานความยั่งยืนอนาคตของไทย

Previous article

‘Or Collective’ บริการเช่าเสื้อผ้าแบบสมัครสมาชิกสำหรับเด็กเล็ก ลดขยะเสื้อผ้าจากการที่เด็กโตขึ้น

Next article

You may also like

More in TOP STORIES