ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร

เคยคิดไหมว่า ทุกวันนี้เราใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปเท่าไรแล้ว ในอนาคตจะมีทรัพยากรเหลืออยู่ไหม ถ้าเราไม่มีนวัตกรรม หรือสิ่งที่มาช่วยทดแทนพลังงานธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยังยืน ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก จะเกิดอะไรขึ้น

ยิ่งทุกวันนี้ การเข้ามาของความเจริญ เทคโนโลยีอันทันสมัย ต่างก็มีส่วนทำให้โลกของเราร้อนขึ้น แม้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ก็ตาม สังเกตได้จากน้ำแข็งที่ขั้นโลกเหนือเริ่มละลาย หรือภาพไฟป่าที่เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ ภาพถ่ายจากมุมที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ที่เขียวหรือป่าบนโลกเริ่มหายไปทุกวัน การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน รวมไปถึงเชื้อโลกต่างๆ มันควรถึงเวลาแล้วหรือยัง… ? ที่เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ ของโลก ได้แล้ว!

ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เองก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งเช่นกันและย่อมขาดการพึ่งพิง ทรัพยากรชนิดอื่นไม่ได้ สภาวะธรรมชาติจึงมีทรัพยากรหลายสิ่งอยู่ร่วมกันเสมอโดยต้องมี ชนิด ปริมาณ สัดส่วน การกระจาย ที่เหมาะสมมีการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้เข้าสู่ภาวะ สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ต่อกันและพึ่งพากันเสมอ

เมื่อสิ่งหนึ่งถูกกระทบหรือทำลายจึงเชื่อมโยงถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วย มีนักวิชาการกล่าวไว้ถึงการขาดแคลนทรัพยากรว่า“ แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายให้ประชาชาติได้ใช้อยู่อย่างเพียงพอก็ตาม แต่ถ้าการใช้นั้นเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยไม่มีแผนการแล้วสักวันหนึ่งในอนาคตจะเกิดปัญหาการขาดแคลนได้ เพราะทรัพยากรร่อยหรอลงไปจากสาเหตุของการใช้อย่างไม่ประหยัด ไม่ระมัดระวัง หรือไม่เป็นไปตามความจำเป็น หรืออาจมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นการลดการเพิ่มพูน มีบางสิ่งบางอย่างถูกทำลายจนสูญพันธุ์

ทรัพยากรธรรมชาติ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ทรัพยากร ธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะเป็นปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตที่มนุษย์สามารถเสาะแสวงหามาใช้ เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ป่าไม้ ถ่านหิน และน้ำมัน เป็นต้น สามารถแบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (non-exhausting natural resource) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาก พบได้ทุกแห่งในโลก มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทรัพยากรเหล่านี้หากใช้ไม่ดี ไม่มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพไปจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ได้แก่ น้ำ อากาศ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่บำรุงรักษาให้คงสภาพอยู่ได้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนผิวโลกตามแหล่งต่าง ๆ ถ้ามนุษย์ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาแล้วทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะยังคงอยู่และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป ได้แก่ ดิน ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า พลังงานมนุษย์

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือถ้าทำได้ก็กินเวลานานนับพันนับหมื่นปีทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่ แร่ธาตุ (รวมทั้งน้ำมันถ่านหิน) และทิวทัศน์ที่สวยงาม

สำหรับทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ น้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้และสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยาวนานที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีวิธีใช้วิธีอนุรักษ์บูรณะฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนานที่สุด

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ประโยชน์ทางตรง

  • การอนุรักษ์ทรัพยากรในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ หรือช่วยบรรเทาภัยที่มาจากธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดล้วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ได้
  • ประชาชนมีทรัพยากรมากพอ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคต่อไปแบบยั่งยืน
  • เมื่อมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึ้น จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สิ่งมีชีวิตมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเพิ่มพันธุ์สัตว์ได้หลากหลายขึ้น
  • การสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยลง เพราะทุกคนเห็นความสำคัญจึงไม่ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีดังเดิมและมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในชุมชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคน้ำได้อย่างปลอดภัย
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด จะเป็นแหล่งต้นกำเนิดสายพันธุ์ สัตว์ สปีชีส์สายพันธุ์ใหม่ ส่วนพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในมนุษย์ได้

2. ประโยชน์ทางอ้อม

  • การอนุรักษ์จะช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างยั่งยืน เพราะทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้สวยงามและมีอัตราการเติบโตของทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น
  • ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่วมกันอนุรักษ์โดยไม่ทำลายนั้น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทางธรรมชาติได้อย่างเยี่ยมยอดและมีความบริสุทธิ์มากที่สุด มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก floridagreens, scimath, kerchtt, findingbeautyeverywhere

ไทยสมายล์ ตอกย้ำสายการบินรักษ์โลก เปิดตัวขวดน้ำ Label-Free บนทุกเที่ยวบิน

Previous article

“เทรนด์รักษ์โลกมาแรง! Longchamp เปิดตัว Le Pliage Green ผลิตจากไนลอนรีไซเคิล

Next article

You may also like

More in Life