ESG สําหรับองค์กร มีอะไรบ้าง

“ESG” หรือ “Environmental, Social, and Governance” คือ ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการประเมินความรับผิดชอบและความยั่งยืนของธุรกิจหรือองค์กร ตัวชี้วัดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในองค์กรหรือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ESG ไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญสำหรับผู้บริหาร, ลูกค้า, และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย

 1. Environmental (สิ่งแวดล้อม)
  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
  • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (น้ำ, พลังงาน, สินทรัพย์)
  • การจัดการขยะและการกำจัดมลพิษ
  • การควบคุมการกลั่นแกล้งและการปล่อยสารเคมี
  • การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. Social (สังคม)
  • สวัสดิการและสิทธิของพนักงาน
  • ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
  • ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
  • การบริโภคที่รับผิดชอบและสิทธิของลูกค้า
  • การควบคุมและการกำกับดูแลในการจัดหาและโซ่อุปทาน
 3. Governance (การกำกับดูแล)
  • โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
  • การจัดการความเสี่ยงและการบัญชี
  • นโยบายความโปร่งใสและการรายงาน
  • การติดต่อกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  • การบริหารจัดการเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของผู้บริหาร

การใช้ ESG เป็นแนวทางในการประเมินความยั่งยืนของธุรกิจจะช่วยให้องค์กรและผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ดีขึ้น และสามารถตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีระลึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหารจัดการได้.

ESG สำหรับการทำ CRM องค์กร

“ESG” หรือ “Environmental, Social, and Governance” กำลังเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในวงการธุรกิจและการลงทุน และมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “CRM” (Customer Relationship Management) อย่างแน่นอน เนื่องจากความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ESG สามารถประยุกต์ใช้กับการทำ CRM ในองค์กรได้ดังนี้:

 1. Environmental (สิ่งแวดล้อม):
  • ติดต่อลูกค้า: ให้ข้อมูลและสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ส่วนลด/โปรโมชั่น: สร้างโปรโมชั่นเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าที่สนใจการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การสอบถาม: เก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ
 2. Social (สังคม):
  • การสนับสนุนชุมชน: สื่อสารการสนับสนุนและโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเสริมสังคมกับลูกค้า
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม: แสดงความคิดเห็นและการตอบสนองของลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดเผยและความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ
  • การสอบถาม: ทำการสอบถามเพื่อรับรู้ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร
 3. Governance (การกำกับดูแล):
  • ความโปร่งใส: แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรและการตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญกับลูกค้า
  • การร้องเรียน: มีระบบการรับและการจัดการการร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อเพิ่มความเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ
  • การสอบถาม: รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและความโปร่งใสขององค์กร

การนำ ESG มาประยุกต์ใช้กับ CRM จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในหมู่ลูกค้า โดยเน้นการสื่อสารและการแสดงถึงการใช้ประโยชน์จาก ESG ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Sustainable Marketing คืออะไร

Previous article

เปลี่ยน ‘พลาสติกให้เป็นสบู่’ ทางเลือกใหม่ของการอัปไซเคิล

Next article

You may also like

More in Life